Tillbaka till NSFS – Nordiska Sällskapet för Strålskydd

Stadgar

Stadgar
för
Nordiska sällskapet för strålskydd
(Nordic Society for Radiation Protection)
Antagna vid konstituerande sammanträde i Stockholm den 10 juni 1964 och förändrade i Köpenhamn den 19 augusti 1971, i Visby den 6 september 1978, i Ronneby den 31 augusti 1990, i Skagen den 26 augusti 1999 samt i Åbo den 26 augusti  2002.

 

§ 1
Sällskapet har till uppgift att verka för utbyte och spridning av kunskaper och erfarenheter beträffande skydd mot joniserande och ickejoniserande strålning. I detta syfte anordnar sällskapet bl.a. möten med föredrag och diskussioner avseende såväl vetenskapliga som praktiska frågor.
§ 2
Sällskapet består av 1) ordinarie medlemmar och 2) hedersledamöter.

Till ordinarie medlem kan väljas envar inom strålskyddsområdet intresserad och verksam person från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt annat land, som föreslagits av två medlemmar. Som kvalifikation för inval förutsättes antingen utbildning vid universitet eller högskola eller genom specialstudier och praktisk verksamhet förvärvade kunskaper och erfarenheter, i båda fallen avseende något av de arbetsområden, som sällskapets verksamhet omfattar.
Till hedersledamot kan sällskapet vid ordinarie möte, utan hänsyn till nationalitet, välja person, som sällskapet önskar giva sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom strålskyddsområdet eller som i övrigt på betydelsefullt sätt främjat sällskapets ändamål och som, minst tre månader före ordinarie möte, i skrivelse till styrelsen föreslagits av två medlemmar.

Styrelsen äger besluta om ordinarie medlemmar. Hedersledamot väljes av sällskapet, varvid fordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 3
Pensionerade (också förtidspensionerade) medlemmar kan befrias medlemsavgift, om styrelsen skriftligen emottar meddelande om övergång till pension. Dessutom är hedersledamöter befriade från medlemsavgift.
Nya medlemmar betalar 1/3 av den avgift som fastställts för perioden.
Medlemmar som inte har erlagt medlemsavgift senast tre månader efter uppmaning och efter ytterligare en påminnelse, anses ha utträtt ur sällskapet.
§ 4
Sällskapet håller ordinarie möte en gång vart tredje år i det land, som bestämmes under nästföregående ordinarie möte samt på tid och plats, som styrelsen beslutar senast ett år före mötet och meddelar samtliga sällskapets medlemmar.
§ 5
Sällskapets styrelse består av en ordförande samt tre medlemmar från vartdera av de fem nordiska länderna. Av dessa tre medlemmar skall om möjligt en vara representant för området strålningsbiologi och en representant för området strålningsfysik. Styrelseledamöterna från de olika länderna utses av samtliga medlemmar i respektive länder. De avgående styrelsedlemmarna skall föranstalta om nyval i respektive länder. Beslut om styrelse skall vara sekreteraren tillhanda senast två månader före ordinarie möte. Avgående styrelsemedlem kan omväljes för en period och kan åter väljes sex år efter den senaste mandattidens utgång. Styrelsen tillträder omedelbart efter ordinarie mötets avslutande samt fungerar för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie möte. Vakans skall fyllas genom nyval.
§ 6
Den avgående styrelsen avger inför ordinarie möte förslag till ordförande, som väljes av sällskapet med enkel majoritet. Ordföranden skall fungera för tiden t. o. m. nästkommande ordinarie mötes slut.
§ 7
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt utser bland sällskapets medlemmar sekreterare och skattmästare.
Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar sällskapets angelägenheter, förvaltar dess tillgångar och förbereder ärenden, som skall föreläggas sällskapet.
Ordföranden åligger att leda sällskapets förhandlingar. Vice ordföranden åligger att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden.
Sekreteraren åligger att i samråd med ordföranden förbereda sammanträden och styrelseberättelse, att senast en månad före sammanträdet tillställa sällskapets medlemmar kallelse och föredragningslista, att vid sammanträde föra protokoll, att föra och förvara sällskapets matrikel samt att handha och expediera till sällskapet inkommande skrivelser och handlingar.
Skattmästaren åligger att uppbära årsavgiften, att ombesörja utbetalningar, att enligt sällskapets beslut förvalta dess tillgodohavanden och fonder samt att i god tid tillställa revisorerna räkenskaperna för det sist förflutna kalenderåret.
§ 8
Styrelsen håller ordinarie sammanträde omedelbart före sällskapets ordinarie möte.
Extra styrelsesammanträde äger rum, när ordföranden anser det nödvändigt, likaså när minst två av styrelsens övriga ledamöter skriftligen gjort anhållan därom till ordföranden. Kallelse till styrelsesammanträde ombesörjes av ordföranden och skall vara utsänd minst en månad före sammanträdet.
Styrelsens beslut kan fattas genom skriftväxling.
Styrelsen är beslutmässig, när minst fem av dess medlemmar representerande tillhopa minst tre av de nordiska länderna deltager i omröstningen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall vid sällskapets ordinarie möte avge berättelse över verksamheten för tiden sedan nästföregående ordinarie möte och redogörelse för sällskapet räkenskaper. Vid mötet fungerande sekreterare ombesörjer enligt det beslut som fattas vid mötet publicerandet av sällskapets förhandlingar.
§ 9
Styrelsen fastställer själv sin arbetsordning och kan tillsätta erforderliga utskott.
Sällskapets firma tecknas enligt styrelsens beslut.
§ 10
Styrelsen skall uppehålla kontakt med andra regionala föreningar och med internationella föreningar med samma eller liknande uppgifter som Nordiska sällskapet för strålskydd och till medlemmarna vidarebefordra de förslag, som därvid kan komma att framställas.
§ 11
Styrelsen utarbetar program för det ordinarie mötet såväl som för övriga möten under dess verksamhetsperiod.
§ 12
Medlemsavgiften för tiden intill nästa möte bestämmes av sällskapet vid dess ordinarie möte.
Eventuell mötesavgift bestämmes av styrelsen.
§ 13
Sällskapet utser vid sitt ordinarie möte bland sina medlemmar tvenne revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper för varje år, men revisionsberättelse må omfatta hela treårsperioden fram till tidigast två månader före nästa möte.
Ansvarsfrihet kan ges under det ordinarie mötet efter revisionsberättelse fram till tidigast två månader före det ordinarie mötet. Senast tre och en halv månader efter det ordinarie mötet görs en kompletterande revision av de avgående revisorerna för den avgående styrelsens verksamhet. Revisorerna skriver därefter en kompletterande revisionsberättelse. Denne skickas, senast fyra månader efter det ordinarie mötet, via brev eller via elektroniskt medium till samtliga medlemmar som får får avgöra genom omröstning om ansvarsfrihet kan ges til den avgående styrelsen för den reviderade tiden. För detta krävs minst 2/3 majoritet av de röstade.
§ 14
Vid sällskapets sammanträde äger varje medlem en röst. Ej må någon överlåta eller på grund av fullmakt utöva rösträtt. Omröstning sker öppet, då ej sluten omröstning begäres. I frågor, där ej annorlunda stadgas gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.
§ 15
Tillträde till sällskapets vetenskapliga förhandlingar kan av ordföranden medgivas “icke medlem”, eventuellt mot erläggande av mötesavgift.
§ 16
Förslag om förändring av dessa stadgar, framställt av medlem av sällskapet, skall insändas skriftligen senast två månader före sällskapets ordinarie möte till styrelsen, som äger att avge yttrande härom till sällskapets medlemmar senast en månad före mötet.
Förslag om förändring av stadgarna, framställt av styrelsen, skall tillställas medlemmarna senast en månad före sällskapets ordinarie möte.
För beslut om ändring av stadgarna fordras att beslutet fattats vid ordinarie möte och bekräftats genom skriftlig (brev eller elektronisk medium) omröstning senast tre månader efter mötet; vid vardera tillfället med minst 2/3 majoritet av de röstade.
§ 17
Beslut om sällskapets upplösning skall för att vara giltigt ha fattats vid ordinarie möte med minst 2/3 majoritet av de röstade och bekräftasts genom skriftlig (brev eller elektronisk medium) omröstning senast tre månader efter mötet med minst 2/3 majoritet av medlemmarna.
image_pdfimage_print