Tillbaka till NSFS – Nordiska Sällskapet för Strålskydd

Medlemskap

Till ordinarie medlem kan väljas envar inom strålskyddsområdet intresserad och verksam person från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt annat land, som föreslagits av två medlemmar. Som kvalifikation för inval förutsättes antingen utbildning vid universitet eller högskola eller genom specialstudier och praktisk verksamhet förvärvade kunskaper och erfarenheter, i båda fallen avseende något av de arbetsområden, som sällskapets verksamhet omfattar. Styrelsen äger besluta om ordinarie medlemmar.

Medlemsavgift

  • För perioden 2016-2019 är avgiften 40 euro
  • Nya medlemmar betalar 1/3 av den avgift som fastställts för perioden
  • Pernsionerade (också förtidspensionerade) medlemmar kan befrias medlemsavgift, om styrelsen skriftligen emottar meddelande om övergång till pension
  • Hedersledamöter är befriade från medlemsavgift

Ansökan om medlemskap:
Membership application form

Ansökan sendes til sälskabets sekreterare, secretary@nullnsfs.org

image_pdfimage_print